Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO), informujemy Panią/ Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASTRA sp. z o.o., ul. Horbaczewskiego 4-6, 54-130 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS0000284115 Kapitał zakładowy 6 050 000 zł, NIP: 894-290-35-97 , REGON: 020541200

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces rekrutacyjny, wobec osoby, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych Administratora danych i mogą być wykorzystane do przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego w przyszłości.

4. Dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres przeprowadzania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu są przechowywane w bazie danych kandydatów przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

5. Dane będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego.

6. Przysługuje Pani/Panu wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień, można się kontaktować pod adresem email: praca@astra.wroc.pl lub pisemnie na adres Administratora.

9. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

10. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Udogodnienia

Bezpłatne Wi-Fi
Duży parking
Karta stałego klienta
Pokój dla rodzica z dzieckiem